63579 Freigericht-Bernbach (Franz Fenster)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 18458 47140
Telefónica GSM900 onair 38458 47140
Telefónica GSM900 onair 58458 47140
Telefónica UMTS2100 offair 02/2021 8758
18758
44710
Telefónica UMTS2100 offair 02/2021 28758
38758
44710
Telefónica UMTS2100 offair 02/2021 48758
58758
44710
Telefónica LTE2100 onair 02/2021 187932 48110629 47142
Telefónica LTE2100 onair 02/2021 187932 48110630 47142
Telefónica LTE2100 onair 02/2021 187932 48110631 47142
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 offair 5225 6417
Telekom GSM900 offair 5227 6417
Telekom GSM900 offair 6417
Telekom UMTS2100 offair 38517 6560
Telekom UMTS2100 offair 38518 6560
Telekom UMTS2100 offair 38519 6560
Telekom LTE900 offair 164468 42103810 24020
Telekom LTE900 offair 164468 42103811 24020
Telekom LTE900 offair 164468 42103812 24020

02/2020: