Monat: Juni 2019

97424 Schweinfurt (Osteria Maininsel)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 4875 34817 21,6m
Telekom GSM900 onair 56808 34817 21,6m
Telekom GSM900 onair 56809 34817 21,6m
Telekom UMTS2100 onair 51765 34963 19,4m
Telekom UMTS2100 onair 51772 34963 19,4m
Telekom UMTS2100 onair 51776 34963 19,4m

04/2018:

36129 Gersfeld-Wasserkuppe (TDE)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 904 6508 23,6m
Telekom GSM900 onair 1133 6508 23,6m
Telekom UMTS2100 onair 324
65076
6560 23m
Telekom UMTS2100 onair 325
65077
6560 23m
Telekom LTE800 onair 113529 29063424 24023 23,6m
Telekom LTE800 onair 113529 29063425 24023 23,6m

02/2017:

36151 Burghaun-Steinbach

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 473 6506 27,9m
Telekom GSM900 onair 687 6506 27,9m
Telekom GSM900 onair 1120 6506 27,9m
Telekom LTE800 onair 107664 27561984 24023 27,9m
Telekom LTE800 onair 107664 27561985 24023 27,9m
Telekom LTE800 onair 107664 27561986 24023 27,9m
Telekom LTE1800 onair 144051 36877056 24023 27,9m
Telekom LTE1800 onair 144051 36877057 24023 27,9m
Telekom LTE1800 onair 144051 36877058 24023 27,9m

06/2017:

36251 Bad Hersfeld (Glimmesweg)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 11370 47190 17,3m
Telefónica GSM900 onair 31370 47190 17,3m
Telefónica GSM900 onair 51370 47190 17,3m
Telefónica UMTS2100 onair 4068
14068
44712 17,3m
Telefónica UMTS2100 onair 24068
34068
44712 17,3m
Telefónica UMTS2100 onair 44068
54068
44712 17,3m

11/2018:

36251 Bad Hersfeld (Feuerwehr)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 11376 47190  30,5m
Telefónica GSM900 onair 31376 47190   30,5m
Telefónica GSM900 onair 51376 47190   30,5m
Telefónica UMTS2100 onair 4075
14075
44712 30,5m
Telefónica UMTS2100 onair 24075
34075
44712 30,5m
Telefónica UMTS2100 onair 44075
54075
44712 30,5m
Telefónica LTE800 onair 06/2019 74357 19035393 47190 30,5m
Telefónica LTE800 onair 06/2019 74357 19035394 47190 30,5m
Telefónica LTE800 onair 06/2019 74357 19035395 47190 30,5m
Telefónica LTE1800 onair 06/2019 74357 19035405 47190 30,5m
Telefónica LTE1800 onair 06/2019 74357 19035406 47190 30,5m
Telefónica LTE1800 onair 06/2019 74357 19035407 47190 30,5m
Telefónica LTE2600 onair 06/2019 74357 19035417 47190 30,5m
Telefónica LTE2600 onair 06/2019 74357 19035418 47190 30,5m
Telefónica LTE2600 onair 06/2019 74357 47190 30,5m

06/2019:


01/2017:

36251 Bad Hersfeld (Breitenstraße 57)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 17527 6506 33,9m
Telekom GSM900 onair 17528 6506 33,9m
Telekom GSM900 onair 17529 6506 33,9m
Telekom UMTS2100 onair 2113
7385
6560 35,5m
Telekom UMTS2100 onair 2114
7411
6560 35,5m
Telekom UMTS2100 onair 2115
7412
6560 35,5m
Telekom LTE800 onair 117079 29972224 24023 35,5m
Telekom LTE800 onair 117079 29972225 24023 35,5m
Telekom LTE800 onair 117079 29972226 24023 35,5m
Telekom LTE1800 onair 05/2019 117079 29075456 24023 35,5m
Telekom LTE1800 onair 05/2019 117079 29075457 24023 35,5m
Telekom LTE1800 onair 05/2019 117079 29075458 24023 35,5m

06/2019:


02/2019:

36145 Hofbieber (Golfplatz)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 12637 47190  45,5m
Telefónica GSM900 onair 32637 47190   45,5m
Telefónica GSM900 onair 52637 47190   45,5m
Telefónica UMTS2100 onair 57645
57705
40025  45,5m
Telefónica UMTS2100 onair 57625
57725
40025  45,5m
Telefónica UMTS2100 onair 57685
57755
40025  45,5m
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 9983 6508 42,1m
Telekom GSM900 onair 9984 6508 42,1m
Telekom GSM900 onair 9987 6508 42,1m
Telekom GSM900 onair 9989 6508 42,1m
Telekom UMTS2100 onair 46551
27488
6560
Telekom UMTS2100 onair 46552
27489
6560
Telekom UMTS2100 onair 46553 6560
Telekom LTE800 onair 115721 29624576 24023
Telekom LTE800 onair 115721 29624577 24023
Telekom LTE800 onair 115721 29624578 24023
Telekom LTE1800 onair 115934 29679104 24023
Telekom LTE1800 onair 115934 29679105 24023
Telekom LTE1800 onair 115934 29679106 24023
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair  44151  692  48,1m
Vodafone GSM900 onair  44152  692  48,1m
Vodafone GSM900 onair  44153  692  48,1m
Vodafone UMTS2100 onair 44151
44155
1171  48,1m
Vodafone UMTS2100 onair 44152
44156
1171   48,1m
Vodafone UMTS2100 onair 44153
44157
1171   48,1m
Vodafone LTE800 onair 64415 16490241 46702  48,1m
Vodafone LTE800 onair 64415 16490242 46702  48,1m

06/2019:


03/2017:

36251 Bad Hersfeld (City Galerie)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM1800 onair 11271 47190 26,5m
Telefónica GSM1800 onair 31271 47190  26,5m
Telefónica GSM1800 onair 51271 47190  26,5m
Telefónica UMTS2100 onair 4128
14128
44712  26,5m
Telefónica UMTS2100 onair 24128
34128
44712 26,5m
Telefónica UMTS2100 onair 44128
54128
44712 26,5m
Telefónica LTE1800 onair 06/2019 74359 19035930 47190 26,5m
Telefónica LTE1800 onair 06/2019 74359 19035931 47190 26,5m
Telefónica LTE1800 onair 06/2019 74359 47190 26,5m
Telefónica LTE2600 onair 06/2019 74359 19035917 47190 26,5m
Telefónica LTE2600 onair 06/2019 74359 19035918 47190 26,5m
Telefónica LTE2600 onair 06/2019 74359 19035919 47190 26,5m
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair  13050 566  28,9m
Vodafone GSM900 onair  13051  566  28,9m
Vodafone GSM900 onair  13052 566  28,9m
Vodafone UMTS2100 onair 13051
13055
13058
5315  28,9m
Vodafone UMTS2100 onair 13052
13056
13059
5315  28,9m
Vodafone UMTS2100 onair 13053
13057
13050
5315  28,9m
Vodafone LTE800 onair 51305 13134081 45155 26,4m
Vodafone LTE800 onair 51305 13134082 45155  26,4m
Vodafone LTE800 onair 51305 13134083 45155  26,4m
Vodafone LTE1800 onair 51305 13134088 45155 28,9m
Vodafone LTE1800 onair 51305 13134089 45155 28,9m
Vodafone LTE1800 onair 51305 13134090 45155 28,9m

09/2017:


02/2016:
img_5777